Odpovednost za vady, záruka

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (spotrebiteľ) ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záruky predávajúceho sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä príslušne ustanovenia § 619 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

Záruka sa vzťahuje na:

 • technické chyby spôsobené chybami materiálu a/alebo spracovania
 • aeromasážny systém, vírivý systém
 • netesnosti, chyby materiálu a/alebo spracovania na hadiciach, tryskách a riadiacom systéme
 • Vodný filter / ozónový filter / UV filter
 • chyby materiálu a/alebo spracovania. Na náhradné náplne , filtre alebo ozónové kazety
 • Podvodné osvetlenie vrátane transformátora

Záruka sa nevzťahuje na:

 • UV lampy
 • “Spotrebné diely”, ako sú spínač, lampa a zdroj svetla
 • Izolované kryty z umelej kože
 • ateriálové a výrobné chyby. Na prípadné farebné zmeny spôsobené UV žiarením sa záruka nevzťahuje
 • škody spôsobené neopatrným používaním, sekundárne škody spôsobené neopatrným používaním
 • nesprávnou inštaláciou kupujúcim
 • úpravami výrobku a poveternostnými alebo elektrickými javmi, ktoré nemôžeme ovplyvniť. V rámci možností je povinnosťou majiteľa vykonať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo vzniku alebo zhoršeniu poškodenia
 • prípadné vady typické pre drevené výrobky. Patrí sem rozpínanie vlhkosti, zmeny farby, praskliny atď. ktoré môže majiteľ ovplyvniť vykonávaním správnej údržby. Napr. prasklinu v suku, ktorá spôsobuje vlhkosť v materiáli a vedie k poškodeniu spojov a natretých plôch, je potrebné okamžite opraviť, aby nedošlo k poškodeniu.
 • Na prípadné poškodenie, t. j. zamrznutie, ku ktorému dôjde po dodaní, sa záruka nevzťahuje. Za zabránenie poškodenia mrazom je vždy zodpovedný používateľ. Platí to tak pred montážou, ako aj po nej.

 

POZNÁMKA: Záručná doba na výrobky používané v komerčných prevádzkach je 12 mesiacov.

Inštalácia

Osoba vykonávajúca inštaláciu je zodpovedná za to, aby inštalácia bola v súlade s návodom. Nezodpovedáme za problémy vyplývajúce z nesprávnej inštalácie vykonanej inými osobami.

Chemikálie

Záruka sa nevzťahuje na problémy spôsobené nesprávnym používaním chemikálií. Kupujúci by mal dodržiavať uvedené pokyny a v nejasných prípadoch by mal požiadať o radu predajcu.

Súprava na opravu:

Použitie výrobkov na povrchovú úpravu – TubCoat v prípade, že vznikne situácia na opravu. Pred opravou si pozorne prečítajte pokyny priložené k súprave na opravu. V prípade pochybností sa obráťte na svojho predajcu.

Záručné opatrenia a náklady:

Za práce alebo diely, na ktoré sa vzťahuje záruka, sa neúčtujú žiadne náklady. Akékoľvek opravy je možné vykonať na mieste alebo v priestoroch dodávateľa. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby bol výrobok prístupný servisnému technikovi. Napríklad čas na výmenu a demontáž guľatiny sa účtuje podľa osobitnej sadzby. Pokiaľ ide o opatrenia, ktoré si nevyžadujú špecializované zručnosti, je možné ich opraviť prostredníctvom “telefonickej podpory” alebo podobne. Kupujúci musí tento spôsob práce akceptovať, pretože sa spolieha na skúsenosti predávajúceho s opravami. Ak predávajúci potrebuje informácie, napríklad fotografie, aby uľahčil analýzu situácie, mal by ich poskytnúť kupujúci. Zodpovednosť predávajúceho je obmedzená na dodanie nového tovaru, oprava alebo určité vrátenie kúpnej sumy je na rozhodnutí predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za priame alebo nepriame škody, dodatočné škody alebo straty kupujúceho.